Artikel 1: Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen met betrekking tot de levering van producten en diensten. hij prevaleren altijd boven eventuele (inkoop)voorwaarden van onze afnemers. Afwijkingen zijn slechts geldig indien nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Door bij ons een order te plaatsen geeft u aan dat u met deze voorwaarden akkoord bent.

Artikel 2: Bestellen:

U kunt bij ons een order plaatsen via onze website. U bent verplicht om ons bij uw order alle en de juiste gevraagde gegevens te verstrekken en u bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheid-onvolledigheid van deze gegevens. 
Wij zijn gerechtigd – en op grond van uw order ook door u gemachtigd – om de door u verstrekte gegevens te (laten) controleren, echter zijn hiertoe niet verplicht. 

Artikel 3: Betalen:

3.1 Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door Koper geïndiceerd bij de bestelling. 
3.2 In bepaalde gevallen, naar vrije keuze van Gsmreparatiedrachten.nl, kan aan ondernemingen worden geleverd tegen betaling achteraf of volmacht tot het automatisch (doen) incasseren van de koopsom, vermeerderd met alle bijkomende kosten, doch slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 
Indien een van deze wijzen van betaling is overeengekomen, is de vordering van gsmreparatiedrachten.nl  echter direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar. 
3.3 Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van Koper door gsmreparatiedrachten.nl wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan. 
3.4 Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van gsmreparatiedrachten.nl. 
3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag. 
3.6 gsmreparatiedrachten.nl is gerechtigd om, indien Koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden. 
3.7 Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door gsmreparatiedrachten.nl, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

Artikel 4: Afleveren:

4.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal gsmreparatiedrachten.nl de bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 
4.2 Na betaling vindt de levering aan u doorgaans binnen 3 dagen plaats. Bij het doorgeven danwel invoeren van uw order kunt u ervoor kiezen om uw bestelling na betaling bij ons op te halen of ons verzoeken om uw bestelling door een externe transporteur bij u te laten afleveren. De transportkosten (inclusief de verplichte verzekering) komen voor uw rekening. Wanneer goederen niet of niet direct op de afgesproken datum en tijd in ontvangst genomen worden, bent u aansprakelijk voor eventuele extra kosten. 

Artikel 5: Reclames:

5.1 Indien een product niet direct leverbaar is, zal het product door de verkoper worden geleverd op een nader te bepalen tijdstip.
5.2 De koper dient het gekochte, in het magazijn van de verkoper afhalen of gebruik te maken van de bezorgdienst. Het gekochte zal na vooruitbetaling bij de klant thuis worden afgeleverd door de bezorgdienst van verkoper.
5.3 Opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering.Behoudens bewust roekeloosheid is de verkoper voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
5.4 De goederen zijn en reizen voor risico van de verkoper. Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna het claimen van vervoersschade beperkt wordt.
5.5 De verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
5.6 Wanneer de geleverde goederen niet overeenstemmen met de bestelde goederen is de klant verplicht dit na ontvangst van de goederen,onmiddellijk schriftelijk (per e-mail) te melden bij de verkoper. De klant zal het geleverde product niet, zonder goedkeuring van de verkoper in gebruik nemen.
5.7 Indien het geleverde product gebreken vertoont dient de klant onmiddellijk, maar in ieder geval binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk (per e-mail) contact op te nemen met de verkoper voor reclamatie.

Artikel 6: Ontbinding:

Indien de koopovereenkomst tussen u en ons op afstand wordt gesloten, heeft u in beginsel het recht om de overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. 
Indien u hiervan gebruik wilt maken dient u dit spoedig aan ons te berichten via ons emailadres Gsmreparatiedrachten@gmail.com. Uw verzoek wordt door ons slechts in behandeling genomen indien deze door ons uiterlijk op het einde van de zevende werkdag nadat u uw bestelling heeft ontvangen is ontvangen. Zodra wij uw tijdige verzoek hebben ontvangen zenden wij u een bevestiging met het retournummer en retouradres toe. 
De kosten voor terugzending zijn voor rekening van de klant. Zodra wij alle voor retour aangemelde producten uit de bestelling met de juiste gegevens retour hebben ontvangen zullen deze door ons worden gecontroleerd en indien akkoord gecrediteerd. 
U ontvangt van ons dan binnen dertig dagen de aankoopprijs en de kosten van toezending op een door u aan te geven bankrekening retour. Vanzelfsprekend is een ontbinding niet altijd mogelijk. Zo is een ontbinding o.a. niet mogelijk indien: de producten tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties. 
De producten niet meer compleet zijn, er producten en-of de verpakking zijn beschadigd, en aanverwante gevallen. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat van de bemiddelaar over op de koper, eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat hij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons verschuldigd is (incl. rente en boetes) heeft voldaan.
7.2 Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de bemiddelaar zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De klant machtigt de bemiddelaar de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
7.3 De koper is verplicht bemiddelaar op de hoogte te stellen, indien zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud van de bemiddelaar rust, in beslag worden genomen.
7.4 Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

Artikel 8:: Intellectueel eigendom:

Het intellectueel eigendom op de producten in de door ons geleverde bestelling, ligt bij ons of derden. Het is u niet toegestaan hierop inbreuk te maken. Indien u inbreuk maakt, bent u aansprakelijk en schadeplichtig. U vrijwaart ons voor claims die hieruit voortkomen.

Artikel 9: Garantie:

9.1 De bemiddelaar neemt ten aanzien van het geleverde de zogenaamde fabrieksgarantie over van de fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties zullen worden uitgevoerd door erkende service punten, die hiervoor door de fabrikant of importeur zijn aangewezen.
9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of dat de producten door anderen zijn gewijzigd c.q. opengemaakt.
9.3 Door reparatie en - of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op reparaties wordt door de serviceorganisaties echter wel een garantie gegeven.
9.4 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan de Verkoper stelt. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid:

10.1 Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, indien deze aan ons is toe te rekenen en bovendien is veroorzaakt door opzet of door bewuste roekeloosheid aan onze zijde, danwel indien deze krachtens een dwingendrechtelijke wetsbepaling voor onze rekening en risico komt.
10.2 Onze aansprakelijkheid is gemaximaliseerd op de hoogte van de uitkering die wij ontvangen van onze aansprakelijkheidsverzekeraar (polis op aanvraag beschikbaar), danwel bij gebreke van een dergelijke uitkering € 5.000,-, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
10.3 Wij maken voor het leveren van onze producten en diensten gebruik van leveranciers en onderaannemers. Wij doen ons best om deze zorgvuldig te selecteren, maar wij zijn nimmer aansprakelijk voor hun eventuele tekortkomingen. 
10.4 In alle gevallen geldt dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte schade en-of gevolgschade zoals onder andere vermogensschade en immateriële schade. 

Artikel 11: Overmacht:

Indien wij door overmacht (hieronder wordt in ieder geval verstaan: arbeidsonrust, personeelstekort, inbeslagname, vergunningsproblemen, problemen bij onze leveranciers, diefstal, brand, problemen tijdens het transport, software of computerstoring, etc) niet aan (een deel van) onze verplichtingen kunnen voldoen hebben wij het recht om onze verplichtingen gedurende een periode van maximaal 1 maanden op te schorten en-of een met u gesloten overeenkomst te ontbinden. Hiervoor zijn wij nimmer aan u of derden een vergoeding verschuldigd. 

Artikel 12: klachten en geschillen:

12.1 Klachten zullen binnen 30 dagen worden afgehandeld. Wanneer er vertraging optreed zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte brengen en informeren over de vertragingsduur.
12.2 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.
12.3 In het geval van een geschil dient de Koper contact op te nemen met de bemiddelaar met een uiteenzetting van het geschil. bemiddelaar zal de klacht uiterlijk 30 dagen na ontvangst af te handelen.
12.4 Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, zal de Koper daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur. 

Artikel 13: Privacy:

13.1 Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele winkels op het Internet, noodzaakt ons extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, e.d.)
13.2 De gegevens die u ons verstrekt zijn die gegevens die u éénmalig invult wanneer u een account op onze website aanmaakt. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaan wij het leveren van goederen onder de leverings- en betalingsvoorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.
13.3 Wij geven u de zekerheid dat de door u verstrekte informatie alleen voor bovengenoemd doeleinde gebuikt zal worden. Koopjeonline zal bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
13.4 Tevens zullen wij u, wanneer u uw e-mailadres achterlaat op onze website, duidelijk informeren over wat daarmee gebeurt. Daarmee heeft u de mogelijkheid aan te geven of hij al dan niet commerciële uitingen wenst te ontvangen.
13.5 Naast deze zekerheid kunt u te allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien door een verzoekte doen via de e-mail. Uiterlijk 5 werkdagen na uw verzoek ontvangt u via de e-mail een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen kunt u ons dat direct melden. U kunt te allen tijde uw gegevens laten aanpassen in geval van verhuizing of dergelijke.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies